Koostöökokkulepe

10. mail 2022 liitus Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku eest vedamisel sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ühes 22 organisatsiooniga kolmest erinevast sektorist. Tegemist on esimese sellelaadse koostöökokkuleppega, kus suur hulk mõjukaid organisatsioone näitavad välja koostöötahet viimaks edasi ühiskonda ja keskkonda positiivset mõju loovat valdkonda. 

Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkulepe

Koostöökokkulepe on allkirjastatud lähtuvalt vastastikusest soovist teha sektoriülest koostööd eesmärgiga luua sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemile täiendavat väärtust, kasutades selleks kõigi osaliste teadmisi, oskusi, kogemusi ja ressursse.

Artikkel 1 – Koostöökokkuleppe eesmärk

 1. Koostöökokkuleppe eesmärk on kinnitada osaliste huvi ja valmisolekut tegeleda Eesti sotsiaalsete ettevõtete/mõjuorganisatsioonide ja sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamisega.

  Eestis on sotsiaalne ettevõtlus ja selle toetusmeetmed jätkuvalt varajases arengustaadiumis. Vaja on sektorite ülest ja erinevaid partnereid kaasavat koostööd tuvastamaks süsteemi puudused ja ühiselt arutada parimate lahenduste loomist. Säärane koostöö on vajalik, et saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke (aastani 2030) ja Euroopa Komisjoni prioriteete (aastani 2024) ning panustada Eesti tasakaalustatud ja kestlikku arengusse (strateegia Eesti 2035). Kohaliku ökosüsteemi arendamine ja koostöö on oluline ka Euroopa Komisjoni valdkondlike prioriteetide seadmise valguses, mis on ära toodud tegevuskavas: „Inimeste hüvanguks toimiva majanduse kujundamine: sotsiaalmajanduse tegevuskava“ (aastani 2030).

Artikkel 2 – Koostöö ulatus

 1. Osalised kinnitavad oma huvi ja valmisolekut teha vastastikku kasulikku koostööd järgmistes valdkondades:

  1) Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni ühise visiooni loomine ja eesmärgistatud elluviimine
  Osalised tegutsevad ühiselt selle nimel, et erinevate sektorite esindajatel oleks ühine arusaam sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni olemusest ja arenguvajadustest ning toimuks aktiivne koostöö valdkonna arendamisel.

  2) Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tugiprogrammide ja -meetmete jätkuv arendamine ja toetamine
  Osalised tegutsevad ühiselt selle nimel, et korraldada valdkonna tugiprogramme ja arendustegevusi: üritused, konverentsid (nt Impact Day), koolitusprogrammid, inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammid, jms.

  3) Eesti oludesse sobivate ning ühiskondlikku mõju ja innovatsiooni soodustavate rahastusmeetmete arendamine
  Osalised tegutsevad ühiselt selle nimel, et välja arendada erinevaid rahastusmeetmeid sotsiaalsete ettevõtete ja sotsiaalse innovatsiooni toetamiseks. Need meetmed võivad olla näiteks mõjufondid, laenuinstrumendid, garantiid või muud riskide jagamise meetodid, ühiskondliku mõju osakud (SIBid), sotsiaalset innovatsioone edendavad hanked, jms.

  4) Valdkondlike uuringute läbiviimine ja analüüs
  Osalised teevad koostööd sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni uuringute, analüüside ja kaardistuste läbiviimisel ning avalikkusele tutvustamisel. Valdkonna visiooni seadmine, tugiprogrammide loomine ja rahastusmeetmete arendamine peab olema andmete ja teadmuspõhine ning teostatud koostöös teaduspartnerite ning praktikute vahel.
 2. Need üleval loetletud neli koostöövaldkonda toetuvad mh SoFiMa projekti (“Ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis”) raames läbiviidud uuringutele (teostatavusuuringule, mis on kaardistanud Eesti mõjuinvesteeringute valdkonna hetkeolukorda ja Euroopa parimaid praktikaid 2022. aasta kevade seisuga, kui ka sotsiaalsete ettevõtete rahastusvajaduste uuringule ja investorite uuringule) ja teistele valdkondlikele analüüsidele ja uuringutele.

Artikkel 3 – Lõppsätted

Koostöökokkulepe jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib tähtajatult. Koostöökokkulepe ei too osalistele kaasa kohustusi ega anna osalistele nõudeõigusi.

Koostöökokkulepet võib muuta või täiendada kõigi osaliste vastastikusel kirjalikul kokkuleppel.

Allkirjastanutel on õigus omal soovil koostöökokkuleppest lahkuda, teavitades sellest kirjalikult teisi osalisi.

Koostöökokkuleppega saavad edaspidi liituda teised huvitatud osalised leppe allkirjastamisega, kelle kaasamist koordineerib Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.

Jõustunud Tallinnas 10. mail 2022. aastal.


Foto: Helen Hunt


Osaliste andmed (allkirjastatud digitaalselt):

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ
Erkki Kubber
Juhatuse liige

Siseministeerium
Kristian Jaani
Siseminister

Baltic Innovation Agency OÜ
Rene Tõnnisson
Juhatuse liige

Tallinna Ülikool
Aija Sakova
Ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht

SA Võrumaa Arenduskeskus
Tiit Toots
Juhatuse liige

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
Andres Huul
Juhatuse liige

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Anneli Roosalu
Juhataja

Heateo Sihtasutus
Pirkko Valge
Juhatuse liige

Vabaühenduste Liit
Kai Klandorf
Juhatuse liige

MTÜ Põhjala tehas
Liis Serk
Juhatuse liige

AS SEB Pank
Evelin Allas
SEB jätkusuutliku panganduse juht

Keskkonnaministeerium
Erki Savisaar
Keskkonnaminister

Maaeluministeerium
Urmas Kruuse
Maaeluminister

Sotsiaalministeerium
Lee Maripuu
Soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht
Võrdsuspoliitika osakonna juhataja ülesannetes

Tallinna Tehnikaülikool

Helen Sooväli-Sepping
Rohepöörde prorektor

Tartu Ülikool
Erik Puura
Arendusprorektor

Estonian Business School
Andreas Veispak
Juhatuse liige

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum MTÜ
Triin Toomesaar
Tegevjuht

VIVITA Estonia OÜ
Mari-Liis Lind
Juhatuse liige

Tallinna linn
Joosep Vimm
Abilinnapea

Tartu Linnavalitsus
Raimond Tamm
Abilinnapea

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Lauri Lugna
Juhatuse esimees

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Andrus Treier
Juhataja