Sotsiaalse innovatsiooni visioon 2030

Lehelt leiad ülevaate sotsiaalse innovatsiooni hetkeolukorrast ja tulevikunägemusest Eestis. Samuti taustainfo sotsiaalse innovatsiooni olemusest ja mõjust ühiskonnale, tegevuskeskkonnast Eestis ning tutvustuse sotsiaalse innovatsiooni 2030 visioonidokumendi tööversioonist.

Lisaks, oled vabaühenduse eestvedaja, kohalike omavalitsuse või kogukonna arendaja, ettevõtte töötaja või huviline mõnest tegevusvaldkonnast?

Oled oodatud osalema sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi avalikel aruteludel vahemikus 01.02-28.03.23. Lisainfo, arutelude toimumisajad ja registreerimine

Sotsiaalne innovatsioon Eestis – hetkeolukord ja tulevikunägemus

Visioonidokumendi tööversioon (13.01.2023)

Sotsiaalne innovatsioon hõlmab: 

 • uusi ideid ja lahendusi, 
 • mis tagavad kogukondade, võrgustike ja ühiskonna tõhustama toimimise 
 • ning milleni jõutakse koosloomes. 

Sotsiaalne innovatsioon (edaspidi SI) ja sotsiaalne ettevõtlus suudavad kaasa aidata majanduskasvule, sotsiaalsele ja keskkondlikule kestlikkusele. 

Kaasates avaliku sektori asutusi, kodanikuühiskonda, akadeemilisi ringkondi ja ettevõtteid on võimalik leida uusi lahendusi põlistele ühiskonna ees seisvatele probleemidele. SI eesmärk on edendada euroopalikku eluviisi parandades töötingimusi, haridust, kogukonna arengut ja tervishoidu, otsides lahendusi kriitilistele probleemidele nagu vaesus või diskrimineerimine.  (Euroopa Komisjon)

OECD 2020 aasta raportis „Sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete areng Eestis: strateegia süvaanalüüs“ leitakse, et meil on viljakas pinnas sotsiaalse ettevõtluse tekkimiseks ja arenguks. Vilgas idufirmade kultuur ja „alt-üles“- algatuste mitmekesisus on loonud aluse ökosüsteemile SI õitsenguks. Valdkonna toetamiseks vajalik sidus poliitiline raamistik seni puudub. 

Soovime jõuda selleni, et huvirühmadel on jagatud arusaam SI ja sotsiaalse ettevõtluse arenguvõimalustest. Sotsiaalse innovatsiooni visiooni loomine aitab kaasa toetava ökosüsteemi kujunemisele ning loob poliitilised ja institutsioonilised arengutingimused. 

Sotsiaalse innovatsiooni olemus ja mõju ühiskonnale

Sotsiaalne innovatsioon Eestis – ülevaade ökosüsteemist

Sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi koostamise protsessist

Sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi koostamist juhib SA KÜSK koos partneritega: Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. Kaasatud on Riigikantselei, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi ja Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustiku  esindajad.

Juhtrühma kuuluvad:

 • Marju Mäger, Evelyn Valtin ja Uku Visnapuu (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital)
 • Katri-Liis Lepik, Kadri Kangro, Triin Kübar (Tallinna Ülikool)
 • Ülle Tillmann (Võrumaa Arenduskeskus)
 • Kätlyn Jürisaar (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik)
 • Raivo Küüt, Marten Lauri, Minna Harjo (Siseministeerium)
 • Vivia Aunapuu Lents (Sotsiaalministeerium)
 • Ivar Hendla (Riigikantselei)
 • Olavi Petron, Taavi Kurvits  (Maaeluministeerium)
 • Krista Kupits (Keskkonnaministeerium)
 • Andres Huul (Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik)
 • Elmo Puidet (Viljandimaa Arenduskeskus)
 • Meelis Joost (Eesti Puuetega Inimeste Koda)