Sotsiaalse innovatsiooni visioon 2030

Sotsiaalne innovatsioon on selgelt määratlemata kontseptsioon, mis sisaldab mitmesuguseid lähenemisi, nagu näiteks sotsiaalne ettevõtlus, elanike ja kogukondade juhitud algatused, koostöine valitsemine ja tehnoloogiapõhised lahendused ühiskondlikele probleemidele. Erinevate lähenemiste ühisosa on see, et sotsiaalne innovatsioon hõlmab uusi suhteid, ideid ja lahendusi, mis aitavad kaasa ühiskonna paremale ja kestlikule toimimisele.

Kaasates avasektorit, kodanikuühiskonda, akadeemilisi ringkondi ja ettevõtteid on võimalik leida uusi lahendusi põlistele ühiskonna ees seisvatele probleemidele[1].

OECD 2020 aasta raportis „Sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete areng Eestis: strateegia süvaanalüüs“ leitakse, et meil on viljakas pinnas sotsiaalse ettevõtluse tekkimiseks ja arenguks. Vilgas idufirmade kultuur ja „alt-üles“- algatuste mitmekesisus on loonud aluse ökosüsteemile sotsiaalse innovatsiooni õitsenguks. Valdkonna toetamiseks vajalik sidus poliitiline raamistik seni puudub. 

Eestis tuleks jõuda selleni, et huvirühmadel on jagatud arusaam sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse arenguvõimalustest. Sotsiaalse innovatsiooni visiooni olemasolu aitab kaasa toetava ökosüsteemi kujunemisele ning loob poliitilised ja institutsioonilised arengutingimused. Visiooni koostamise aluseks oli Tallinna Ülikooli poolt koostatud Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi analüüs[2].

Sotsiaalse innovatsiooni visiooni koostamise protsessi juhtis SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kaasatud olid Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. Lisaks osalesid protsessis Riigikantselei, Maaeluministeeriumi Keskkonnaministeeriumi ja Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustiku esindajad. Erinevad huvirühmad said visiooniloomesse sisendit anda läbi erinevates Eesti paikades korraldatud seminaride.


[1] https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/et/sotsiaalne-innovatsioon-ja-riikide-koostoo

[2] Kangro, K., Lepik, K. (2023). An Ecosystem for Social Innovation in Estonia: Overview report.