Sotsiaalse innovatsiooni olemus ja mõju ühiskonnale

    

Sotsiaalset innovatsiooni (SI) käivitavad ühiskondlikud väljakutsed ja probleemid, millele otsitakse ja luuakse leevendusi läbi koosloome. Koosloome toob kokku osapooled, keda teema mõjutab ning selle käigus kujunevad koostöised suhted, kus kõigil osaliselt on oma roll lahenduses. Erinevate vaatenurkade ja huvide aktiivne osalemine ja vastastikune õppimine nii probleemi mõtestamisel, lahenduse disainimisel, lahenduse elluviimisel ja hindamisel, täiendab või kujundab ümber mõtteviisi ning kasvatab ja arendab suhteid ehk sotsiaalset kapitali. SI seab uuenduste keskmesse inimese ja keskkonna heaolu ning kestlikkuse. Selleks, et seda saavutada, on oluline uuenduste loomisel pöörata tähelepanu mitte üksnes “mida tehakse”, vaid “kuidas tehakse”.

SI-de käivitamine ja arendamine ise omab ühiskondlikku väärtust, sest aitab läbi koosloome protsessi võimestada osapooli, kes on jäänud ühel või teisel moel ühiskondlike väljakutsete hammasrataste vahele või on nendest oluliselt mõjutatud. Kuna ühiskondlikud väljakutsed on sageli seotud nurjatute probleemidega (wicked problems) (või need ongi nurjatud probleemid), siis paratamatult ei ole neil probleemidel ühte kindlat omanikku, vaid on palju ja erinevaid osapooli, keda see mõjutab. Seetõttu eeldab SI väga head gruppide- ja organisatsioonide vahelist koostööd, usalduslikke suhteid, partnerlust ning ühist sihti ehk missiooni. Selline suurenenud “nõudlikkus” suhetele mõjutab omakorda oluliselt nii formaalseid kui mitteformaalseid struktuure. Selle tulemusel summeeruvad SI algatuste mõjud viisil, mis kujundab ümber sotsiaalsete suhete struktuure ning institutsionaalseid tavasid, mustreid ja norme. Kuna muutus on kantud inimese ja looduse heaolu paranemisest, aitab see liikuda kestlikuma ühiskonnakorralduse poole.

Tehnoloogilisel innovatsioonil on sotsiaalses innovatsioonis oluline roll – see aitab saavutada positiivset ühiskondlikku mõju ja tõhustada protsesse, ent tehnoloogiline innovatsioon ei ole SI puhul eesmärk omaette, vaid vahend ühiskondliku muutuse loomiseks.

SI mõistmine ja rakendamine aitab:

  • panustada säästvasse ja jätkusuutlikusse arengusse ning kasutada ressursse paremini ja tõhusamalt
  • julgustada avasektori innovatsiooni
  • edendada jätkusuutlikke ärimudeleid
  • edendada uusi suhtevõrgustikke
  • suurendada kogukondade ettevõtlikkust ja iseorganiseerumist
  • edendada sektoritevahelist teadmiste, oskuste kasvatamist ja koosloomet
  • anda rikkalikum arusaama majanduskasvu ühiskondlikest mõjudest
  • avastada uusi arengupotentsiaale (uusi teemasid-kohti, mis soodustavad arengut) ja stimuleerida tulevikutugevuste/tuleviku muskli kasvatamist
  • tugevdada ühiskonna tegutsemisvõimekust
  • ümber mõtestada avalikku hüve ja selle loomet

Kokkuvõtvalt aitab sotsiaalse innovatsiooni edendamine kaasa positiivsete muutuste loomisele ühiskonnas ja seega pole esitletud loetelu sugugi lõplik.