Sotsiaalse innovatsiooni olemus ja mõju ühiskonnale

    

Sotsiaalset innovatsiooni (SI) käivitavad ühiskondlikud väljakutsed ja probleemid, millele otsitakse ja luuakse leevendusi läbi koosloome. Koosloome on erinevate teemaga seotud huvipoolte partnerlus, kus kõigil on lahenduseni jõudmisel ja selle elluviimisel oma huvi ja roll. Sotsiaalse innovatsiooni edendamine aitab kaasa positiivsete muutuste loomisele ühiskonnas.

Erinevate vaatenurkade ja huvide aktiivne osalemine ja vastastikune õppimine probleemi mõtestamisel, lahenduse disainimisel, elluviimisel ja hindamisel täiendab või kujundab ümber mõtteviisi, kasvatab ja arendab usalduslikke suhteid ehk sotsiaalset kapitali. 

SI keskendub inimeste ja keskkonna heaolule, säästvale arengule ning kestlikkusele. Et seda saavutada, on uuenduste loomisel oluline pöörata tähelepanu mitte üksnes sellele, “mida tehakse”, vaid “kuidas tehakse”. Sotsiaalsete innovatsioonide käivitamine ja arendamine ise omab ühiskondlikku väärtust, sest aitab läbi koosloome protsessi võimestada osapooli, kes on jäänud ühel või teisel moel ühiskondlike väljakutsete hammasrataste vahele või on nendest oluliselt mõjutatud. Mitmed ühiskondlikud väljakutsed tulenevad nurjatutest probleemidest (wicked problems) – neid probleeme on keeruline täpselt määratleda, mistõttu pole neil ka selget lahendust; need probleemid on pidevas muutumises ja pole ühte kindlat omanikku, vaid on palju erinevaid osapooli, keda probleem mõjutab.

Seetõttu eeldab SI väga head gruppide- ja organisatsioonide vahelist usalduslikku partnerlust, mis toetub ühiselt sõnastatud missioonile. 

Taoline suurenenud “nõudlikkus” suhetele mõjutab omakorda oluliselt nii formaalseid kui mitteformaalseid struktuure. Sotsiaalse innovatsiooni algatused mõjutavad uute sotsiaalsete suhete struktuuride ning institutsionaalsete tavade ja normide tekkimist. 

Tehnoloogilisel innovatsioonil on sotsiaalses innovatsioonis oluline roll – see võib aidata kiirendada positiivset ühiskondlikku mõju ja tõhustada protsesse. Tehnoloogiline innovatsioon on sotsiaalses innovatsioonis vahend ühiskondliku muutuse loomiseks, mitte eesmärk omaette.

Sotsiaalse innovatsiooni mõistmine ja rakendamine aitab:

  • panustada säästvasse ja jätkusuutlikusse arengusse ning kasutada ressursse paremini ja tõhusamalt;
  • julgustada avaliku sektori innovatsiooni;
  • edendada jätkusuutlikke ärimudeleid;
  • edendada uusi suhtevõrgustikke;
  • suurendada kogukondade ettevõtlikkust ja iseorganiseerumist;
  • edendada sektorite vahelist teadmiste, oskuste kasvatamist ja koosloomet;
  • anda rikkalikumat arusaama majanduskasvu ühiskondlikest mõjudest;
  • avastada uusi arengupotentsiaale;
  • tugevdada ühiskonna tegutsemisvõimekust;
  • ümber mõtestada avalikku hüve ja selle loomet jne.