Välisprojektide toetamine 2022. aastal

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru eelarve maht on täis ja on suletud

Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või fond, mille rakendusüksus ega täitevasutus ei asu Eestis ega ole Eesti asutuse või organisatsiooni poolt hallatav) rahvusvahelise koostööprojekti taotluse või kes osalevad vastavas projektis partneritena.
Toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% taotleva ühingu omafinantseeringu summast või 10% *kindlasummalise maksega projekti toetussummast.

* Kindlasummalistel maksetel põhinev projekti (nagu Kodanike Euroopa programmis) rahastamine on toetuste arvutamise süsteem, mille aluseks on vastavad fikseeritud kriteeriumid (nt osalejate arv, projektis osalevate partnerriikide arv, ürituste arv, tegevuste kestmise päevade arv jne.)

NB! Alates 2022. aastast kehtivad täiendatud konkursi tingimused ja vormid. Palun tutvuge tingimustega ja kasutage kohendatud vorme.

NB! 2021. aastal sõlmitud toetuslepingute puhul kasutage järgmist aruandevormi:

NB! Enne 2021. aastat sõlmitud toetuslepingute puhul kehtivad konkursi 2019. aastal kinnitatud tingimused ja nendele vastavad vormid, mis on leitavad siit:

Taotlemine

Taotlus koostatakse eesti keeles vooru taotlusvormil, millele lisatakse välisrahastajale esitatud projekt koos kõigi lisadega ja taotluse rahuldamise otsus või toetusleping. Taotlus allkirjastatakse digikonteineris juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt ja esitatakse aadressile kysk@kysk.ee.

Üks taotleja saab kalendriaastas taotleda toetust ühele välisprojektile.

Konkurss on avatud pidevalt, kuni kodulehel pole teatatud sama aasta eelarve lõppemisest. Toetusi anname välja taotluste laekumise järjekorras kahe toetussuuna – välisprojektide toetamise ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi –  üleselt.

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;