Välisprojektide toetamine 2023. aastal

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru eelarve maht on täis ja on suletud

Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või fond, mille rakendusüksus ega täitevasutus ei asu Eestis ega ole Eesti asutuse või organisatsiooni poolt hallatav) rahvusvahelise koostööprojekti taotluse või kes osalevad vastavas projektis partneritena.


Toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% taotleva ühingu omafinantseeringu summast või 10% kindlasummalise maksega* projekti toetussummast.

* Kindlasummalistel maksetel (inglise keeles lump sum) põhinev projekti rahastamine on toetuste arvutamise süsteem, mille aluseks on vastavad fikseeritud kriteeriumid (nt osalejate arv, projektis osalevate partnerriikide arv, ürituste arv, tegevuste kestmise päevade arv jne.)

Toetuse saamiseks tutvu konkursi tingimustega ning esita KÜSKile taotlus koos nõutud lisadega.


Taotlemine

Taotlus esitatakse taotleja seadusliku esindaja või selleks volitatud isiku poolt kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis (edaspidi TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada:

  • Välisrahastajale esitatud projekt koos kõigi lisadega;
  • Taotluse rahuldamise otsus või toetusleping.

Toetuste menetlemise infosüsteemi kasutamise juhendi leiate siit. Leheküljelt nr 22 leiate uue taotluse koostamine ja esitamine.
Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee

TMSis taotluse esitamisel tuleb valida kahest taotlusvormist teie projektile sobiv:

  • Kui välisprojekt põhineb kindlasummalistel maksetel (inglise keeles “lump sum”) tuleb taotlemiseks valida kindlasummalistel maksetel põhinev taotlusvorm;
  • Kui välisprojekt põhineb klassikalisel eelarvel, tuleb taotlemiseks valida eelarvepõhine taotlusvorm.

Üks taotleja saab kalendriaastas taotleda toetust ühele välisprojektile.

Konkurss on jooksvalt avatud. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarves vahendeid jätkub.


Aruandluse dokumendid

TMSis esitatud ja toetatud projektide aruandlus tuleb esitada TMSis. Varasematel aastatel sõlmitud toetuslepingute aruandlus tuleb esitada vastavalt lepingu sõlmimisel kehtinud tingimustele ehk KÜSKi aruandevormidel, millele on lisatud välisrahastajale esitatud ja kinnitatud lõpparuanne, allkirjastatuna ühes digikonteineris mis tuleb saata aadressile kysk@kysk.ee

Aruandevormid:

2022. aastal sõlmitud toetuslepingute puhul kasutage järgmist aruandevormi:

Aruandevorm 2022

2021. aastal sõlmitud toetuslepingute puhul kasutage järgmist aruandevormi:

Aruandevorm 2021

Enne 2021. aastat sõlmitud toetuslepingute puhul kehtivad konkursi 2019. aastal kinnitatud tingimused ja nendele vastavad vormid, mis on leitavad siit:

Tingimused 2019

Aruandevorm


Korduma kippuvad küsimused

Mis on välisrahastaja, juhtpartner ja partner? Kes nendest on selle konkursi raames “välisrahastaja”?

Välisrahastaja on üldiselt fond, mis pakub rahastust rahvusvahelistele projektidele. Selle konkursi raames on välisrahastaja Eestis mitte asuv üksus, ehk taotlusvoorude koostamine, menetlemine ja projektitaotluste osas otsuste tegemine ei leia aset Eestis.

Enamasti kaasnevad sellega välisrahastaja poolt seatud taotlemise tingimused, kindlad projektide eesmärgid või valdkonnad ja taotlusvoorud. Näiteks võib tuua Euroopa Komisjoni toetused nagu Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm (CERV), mille erinevate programmide raames saavad Eesti vabaühendused taotleda projektitoetust kas juhtpartneri- või partnerina.

Juhtpartner on see ühing, mis esitab välisrahastajale projektitaotluse milles on välja toodud eesmärgid, tegevused, eelarve, väljundid jm nõutud teave. Toetuse saamisel sõlmib välisrahastaja juhtpartneriga lepingu, millega kaasneb mh aruandluskohustus (ja toetuste väljamaksmine partneritele, kui projektis on partnereid).

Partner on see ühing, mis on juhtpartneri esitatud taotluses märgitud partnerorganisatsiooniks, ning mis viib partnerina läbi eelnevalt kokkulepitud tegevusi projekti raames. Projekti juhtpartner sõlmib enamasti partneritega eraldi lepingud, milles sätestatakse muuhulgas tähtajad, aruandluskohustus, ja välisrahastajalt saadud toetussummade väljamaksmine vastavalt tegevuskavale ja eelarvele.

KÜSKi välisprojektide konkursist saab toetust taotleda ühing kes on kas juhtpartner või partner.

Kas KÜSKilt toetuse taotlemiseks peab olema sõlmitud juba toetusleping välisrahastajaga?

Taotluse esitamise ajaks peab olema olemas üks kahest – kas leping või otsus:

a) välisrahastajale esitatud projekt koos kõigi lisadega ja sõlmitud toetusleping välisrahastajaga;

või

b) välisrahastajale esitatud projekt koos kõigi lisadega ja välisrahastaja ametlik otsus projektitaotlus rahuldada.

Kui oleme KÜSKilt toetuse saanud ja on aeg esitada lõpparuanne – mis tuleb lisaks KÜSKi aruandevormile esitada?

Koos KÜSKi aruandevormiga tuleb esitada a) juhtpartneri poolt välisrahastajale esitatud lõpparuanne koos kõigi lisadega ja b) välisrahastaja kinnitus, et lõpparuanne on heaks kiidetud.

Kui olete projektis juhtpartner, siis lõpparuande esitamise kohustus välisrahastajale on teie ühingul, ning teie ühing saab välisrahastajalt ka otseteavituse (enamasti kinnituskiri), et aruanne on heaks kiidetud. Need dokumendid tuleb esitada KÜSKile.

Kui olete projektis partner, siis esitate oma tegevuste ja kulude kohta aruande juhtpartnerile; juhtpartner koostab kõikide partnerite aruannetest koondaruande ja esitab selle välisrahastajale. Seega veenduge, et olete juhtpartnerile teada andnud, et partnerina on teil projekti lõppedes vaja neilt saada välisrahastajale esitatud aruanne ja neile saabunud kinnituskiri välisrahastajalt.

Näiteks: Kui olen partner, siis minu kohustus on esitada juhtpartnerile aruanne > juhtpartner esitab omakorda koondaruande välisrahastajale > välisrahastaja vaatab aruande üle ja kui kõik on korras, siis kiidab selle heaks ning väljastab selle kohta kinnituse (enamasti kinnituskiri) juhtpartnerile > juhtpartner saadab kinnituskirja edasi partneritele. KÜSKile tuleb esitada juhtpartneri poolt välisrahastajale esitatud aruanne ja välisrahastaja kinnituskiri.


Kui te ei leidnud vastust oma küsimusele, või kui soovite midagi täpsustada, siis võtke ühendust konkursi koordinaatoriga!


Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine